DotTin tức

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và nội dung đăng ký doanh nghiệp

02/03/2017 12:00:00 SA

Công ty AIC thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ AIC xin thông báo về việc thay đổi nhân sự Ban lãnh đạo công ty như sau:

- Kể từ 20 tháng 2 năm 2017, ông Lê Anh Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

- Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2017, bà Đặng Thị Thu Chung được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty. Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nội dung đăng ký doanh nghiệp đã được thay đổi và công bố trên trang Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, mục Bố cáo điện tử\Đăng ký thay đổi (https://bocaodientu.dkkd.gov.vn/egazette/Forms/Egazette/DefaultAnnouncements.aspx?h=175).

Chi tiết xem file Giấy CN đăng ký doanh nghiệp ở mục Tải dữ liệu trong website này (aic.com.vn\download).

Tin khác